Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Opdrachtnemer: de opdrachtnemer zijnde de rechtsvorm de vennootschap onder firma, handelende onder de namen: Viative en Planting Leads, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74768972 en gevestigd aan de Parallelweg 6 a, te 6023 BC Budel-Schoot.
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon en gebruik maakt van de diensten op deze website of aan wie door Opdrachtnemer een offerte is uitgebracht of met wie een overeenkomst is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
• Website: verzameling van de bij elkaar horende pagina`s op internet van Opdrachtnemer, aldus https://viative.com/nl/.
• Opdracht: iedere op grond van deze overeenkomst te verrichten diensten alsmede de daarbij behorende resultaten die bestemd zijn voor een Opdrachtgever. De diensten welke onder de handelsnaam Viative worden uitgevoerd bestaan uit: online/digitale marketing, administratieve dienstverlening en project managment. De diensten welke onder de handelsnaam Planting Leads worden uitgevoerd bestaan uit: lead generation (het maken en publiceren van online advertenties voor derden met als doel lead generation.
• Product: alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot concepten, advertenties, internetsites, banners, films, campagne voorstellen, wervingsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.
• Overeenkomst: de inhoud van deze algemene voorwaarden, de inhoud van de privacyverklaring of verwerkersovereenkomst en de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever alsmede de schriftelijke afspraken mbt de diensten tussen partijen in de vorm van een offerte of opdrachtovereenkomst en/of enige andere gegevens conform deze algemene voorwaarden gesteld.
• Intellectuele eigendom: onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland en elders.
• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
• Dagen: alle dagen van de week; maandag tot en met zondag.
• Partij: iedere partij bij deze overeenkomst.

Artikel 2 Algemene voorwaarden en toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen.
2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaard en behouden van een offerte en/of overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (kan ook via elektronische weg) tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod
1. In de offerte of de overeenkomst wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden, duur en eventueel op welke dagen en eventueel werktijden Opdrachtnemer werkzaam zal zijn voor Opdrachtgever.
2. Een door Opdrachtnemer verstuurde offerte aan Opdrachtgever is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders heeft aangegeven op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtnemer bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke als juist worden aangemerkt.
3. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, dan kan aan de offerte opgenerlei wijze enig recht worden ontleend. 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat:
a. een overeenkomst, aanbieding of offerte wordt ondertekend door Opdrachtgever of
de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever wordt bevestigd.
b. Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever start met de uitvoering van zijn
werkzaamheden.
2. De aanvraag voor de werkzaamheden door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid vrijblijvend een vraag via het contactformulier op de website en/of een e-mail te sturen naar Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze beantwoorden door te reageren via het opgegeven e-mailadres van Opdrachtgever. Er is in dit geval geen overeenkomst tot stand gekomen. Een overeenkomst komt tot stand op de wijze zoals onder lid 1 ten 2 van dit artikel beschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Alle gegevens, veronderstellingen, adviezen, strategieën, materialen, bescheiden etc. maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
5. Indien Opdrachtnemer een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. Opdrachtnemer heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van Opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen heeft.
6. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.
8. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is voor de duur, zoals is omschreven in de offerte of opdrachtovereenkomst.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Opdrachtnemer. De inspanningsverplichting houdt in dat Opdrachtnemer geen garanties afgeeft ten aanzien van haar diensten en/of werkzaamheden.
3. Is voor de uitvoering of levering van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst met Opdrachtnemer derden die gelijke diensten aanbieden als Opdrachtnemer, dezelfde diensten te laten uitvoeren als waarvoor Opdrachtnemer is ingehuurd. In geval van schending van het hiervoor in dit lid bepaalde is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd. Het vorenstaande laat onverlet het recht van deze partij, niet zijnde overtreder, om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op de overtreder te verhalen.
6. Indien ingeschakelde derden in het kader van de dienst, werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever de kosten hiervoor.
7. Wanneer een levering van een dienst onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van Opdrachtgever, dan kan Opdrachtgever de levering niet op die gronden weigeren.
8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn resp. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6 Advisering
1. De doorlooptijd van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever dan wel relevante derden.
2. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van Opdrachtnemer, in de breedste zin des woords, door Opdrachtgever is steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Opdrachtnemer ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van Opdrachtnemer en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Opdrachtnemer op enigerlei wijze openbaar te maken dan wel (inzage) in te verstrekken, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk, tarieven en prijsverhogingen
1. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te wijzigen wat leidt tot een vermindering van overeengekomen werkzaamheden dan is Opdrachtnemer gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal bedragen.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling dan wel meerwerk, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht c.q. overeenkomst met betrekking tot eventuele wijzigingen van de overeenkomst, waaronder meerwerk laat de aanspraken van Opdrachtnemer op betaling onverlet.
4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen door toedoen van Opdrachtgever, dan kan Opdrachtnemer de overeenkomst wijzigen indien de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst dit vergt.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat die inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
6. Bij een aantal diensten van Opdrachtnemer is het tarief van Opdrachtnemer gebaseerd op het uurtarief van Opdrachtnemer, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt alsdan een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd. Bijkomende kosten zoals reiskosten worden apart gefactureerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Tarieven zijn steeds exclusief btw. Alle vergoedingen aan Opdrachtgever -ook anders dan het uurtarief- worden in de opdrachtovereenkomst opgenomen.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen.
8. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9. Opdrachtnemer heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering de van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
10. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling en kosten
1. Betaling van facturen dient door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is vermeld op de factuur, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Facturen worden door Opdrachtnemer per e-mail gestuurd.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Na voorafgaande schriftelijke aankondiging is Opdrachtnemer tevens gerechtigd om op basis van voorschotten te declareren waarbij verrekeningen achteraf zullen plaatsvinden.
4. Indien Opdrachtgever een opdracht op maat met Opdrachtnemer overeenkomt, zal uit de offerte of overeenkomst blijken welk gedeelte van het totaalbedrag als vooruitbetaling geldt en -het na aftrek van deze vooruitbetaling- resterend bedrag aan Opdrachtgever wordt gefactureerd en binnen welke termijn deze bedragen moeten worden betaald.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van tijdige betaling van een betaling van Opdrachtnemer dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 85,-.
8. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
a. Opdrachtgever komt de verplichtingen uit de overeenkomsten/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig na;
b. Opdrachtnemer heeft na het sluiten van de overeenkomst kennisgenomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig;
d. Als een of beide vennoten van Opdrachtnemer of Opdrachtgever komen te overlijden;
e. Opdrachtnemer of Opdrachtgever haar onderneming staakt.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Bij opschorting of ontbinding door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien Opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt ontbinding, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Tussentijdse opzegging door een van de partijen van de overeenkomst is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

Artikel 10 Overmacht
1.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard tussen partijen ter beschikking is gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
3. Alle door Opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals workshops, rapporten, adviezen enz. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en haar bedrijf, en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever mag de in dit artikel bedoelde stukken vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen bedrijf, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. In geval van schending van het hiervoor in dit lid bepaalde is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd. Het vorenstaande laat onverlet het recht van deze partij, niet zijnde overtreder, om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op de overtreder te verhalen.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om onderdelen van ontwikkelde producten in latere projecten te gebruiken.
5. Opdrachtnemer mag in het kader van haar diensten gebruik maken van de logo’s en andere werken waarop intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever rusten. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij Opdrachtgever en deze stukken zijn en blijven ook eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer verkrijgt gedurende deze overeenkomst slechts een licentie tot het gebruik van het door Opdrachtgever vervaardigde, in zoverre noodzakelijk in het kader van deze overeenkomst en zolang deze overeenkomst voortduurt.
6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd gegevens en instellingen te verwijderen na afloop van de overeenkomst met Opdrachtgever zonder dat Opdrachtgever daartoe enige aanspraak heeft op die gegevens dan wel eventuele aanspraken op schadevergoedingen. Het gaat dan om alle gegevens en instellingen die Opdrachtnemer zelf heeft ingevoerd en heeft gebruikt om in opdracht van Opdrachtgever via een bedrijfsaccount van Opdrachtgever op een platform online advertenties en campagnes te kunnen beheren in de breedste zin van het woord.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12 Persoonsgegevens
1. Wanneer Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken conform haar privacyverklaring en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. De verwerking van de persoonsgegevens is voor enkele diensten niet de primaire opdracht van Opdrachtnemer, maar een uitvloeisel van de dienstverlening. Het doel en de middelen van de gegevensverwerking worden alsdan door Opdrachtnemer bepaald en niet door Opdrachtgever opgelegd. Opdrachtnemer is alsdan zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking. Bij sommige diensten van Opdrachtnemer is de verwerking van persoonsgegevens wel de primaire opdracht en geen uitvloeisel van de dienstverlening en/of bepaalt Opdrachtgever ipv Opdrachtnemer het doel en middelen van de persoonsgegevensverwerking. In die gevallen is Opdrachtnemer verwerker en zal Opdrachtnemer hiertoe een verwerkersovereenkomst sluiten met Opdrachtgever.
3. De privacyverklaring van Opdrachtnemer maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden met daarbij horende de getekende offerte/ overeenkomst voor Opdrachtgever, welke tezamen de overeenkomst vormen. Wanneer er een verwerkersovereenkomst wordt gesloten vormt deze ook onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1.Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van haar website en/of het leveren van de diensten van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materialen of andere zaken afkomstig van de website van Opdrachtnemer. Evenmin kan Opdrachtnemer verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website.
3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fouten in Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, Twitter en/of andere externe (open source) webapplicaties.
4. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor beroepsfouten in de uitvoering
van een opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor de werkzaamheden overeengekomen honorarium. In voorgaand geval geldt een maximum van Euro 700,- (zevenhonderd Euro). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd door een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer.
5. Vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6. In geval van een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, eventuele werknemers van Opdrachtnemer of waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van schade ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000,- (duizend Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar meer bedragen dan het maximale bedrag dat terzake wordt uitgekeerd door een eventuele verzekeraar van Opdrachtnemer.
7. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke is ontstaan als gevolg
van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens Opdrachtgever is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na één jaar.
8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Opdrachtnemer de maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 14 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingezette derden toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer en uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Wijziging Algemene voorwaarden
1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden en de voorwaarden in de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen komen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring te staan en zullen automatisch van kracht worden op de dag dat zij openbaar worden gemaakt op de websites. Bij afname van iedere opdracht van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever steeds akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en wordt zij geïnformeerd door de privacyverklaring.
2. Wanneer tijdens de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden door Opdrachtnemer, wijzigingen in deze algemene voorwaarden plaatsvinden, zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht via het bij Opdrachtnemer bekende e-mailadres. De nieuwe algemene voorwaarden treden één kalendermaand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij/zij het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen met inachtneming van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij al daar woonachtig en/of gevestigd is.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Voorzover door de Nederlandse rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter, waar de dienstverlener, Opdrachtnemer, is gevestigd.
4. In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend.
5. Partijen zullen echter pas beroep hierop doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
6. De mogelijkheden tot arbitrage en/of mediation worden door deze bepaling niet uitgesloten.